当前位置: 首页 >> 許渾 >> 京口閑居寄京洛友人

京口閑居寄京洛友人

京口閑居寄京洛友人
作者: 許渾
朝代:
京口閑居寄京洛友人
拼音:
['jing', 'kou', 'xian', 'ju', 'ji', 'jing', 'luo', 'you', 'ren']
吳門煙月昔同遊,楓葉蘆花並客舟 。
['wu', 'men', 'yan', 'yue', 'xi', 'tong', 'you', 'feng', 'ye', 'lu', 'hua', 'bing', 'ke', 'zhou']

聚散有期雲北去,浮沈無計水東流 。
['ju', 'san', 'you', 'qi', 'yun', 'bei', 'qu', 'fu', 'shen', 'wu', 'ji', 'shui', 'dong', 'liu']

一尊酒盡青山暮,千里書回碧樹秋 。
['yi', 'zun', 'jiu', 'jin', 'qing', 'shan', 'mu', 'qian', 'li', 'shu', 'hui', 'bi', 'shu', 'qiu']

何處相思不相見,鳳城龍闕楚江頭 。
['he', 'chu', 'xiang', 'si', 'bu', 'xiang', 'jian', 'feng', 'cheng', 'long', 'que', 'chu', 'jiang', 'tou']


简体:
京口闲居寄京洛友人
吴门烟月昔同游,枫叶芦花并客舟 。
聚散有期云北去,浮沈无计水东流 。
一尊酒尽青山暮,千里书回碧树秋 。
何处相思不相见,凤城龙阙楚江头 。