当前位置: 首页 >> 竇參 >> 遷謫江表久未歸

遷謫江表久未歸

遷謫江表久未歸
作者: 竇參
朝代:
遷謫江表久未歸
拼音:
['qian', 'zhe', 'jiang', 'biao', 'jiu', 'wei', 'gui']
一自經放逐,裴回無所從 。
['yi', 'zi', 'jing', 'fang', 'zhu', 'pei', 'hui', 'wu', 'suo', 'cong']

便爲寒山雲,不得隨飛龍 。
['bian', 'wei', 'han', 'shan', 'yun', 'bu', 'de', 'sui', 'fei', 'long']

名豈不欲保,歸豈不欲早 。
['ming', 'qi', 'bu', 'yu', 'bao', 'gui', 'qi', 'bu', 'yu', 'zao']

苟無三月資,難適千里道 。
['gou', 'wu', 'san', 'yue', 'zi', 'nan', 'shi', 'qian', 'li', 'dao']

離心與羈思,終日常草草 。
['li', 'xin', 'yu', 'ji', 'si', 'zhong', 'ri', 'chang', 'cao', 'cao']

人生年幾齊,憂苦即先老 。
['ren', 'sheng', 'nian', 'ji', 'qi', 'you', 'ku', 'ji', 'xian', 'lao']

誰能假羽翼,使我暢懷抱 。
['shui', 'neng', 'jia', 'yu', 'yi', 'shi', 'wo', 'chang', 'huai', 'bao']


简体:
迁谪江表久未归
一自经放逐,裴回无所从 。
便为寒山云,不得随飞龙 。
名岂不欲保,归岂不欲早 。
苟无三月资,难适千里道 。
离心与羁思,终日常草草 。
人生年几齐,忧苦即先老 。
谁能假羽翼,使我畅怀抱 。