当前位置: 首页 >> 王建 >> 宮詞一百首 七十一

宮詞一百首 七十一

宮詞一百首 七十一
作者: 王建
朝代:
宮詞一百首 七十一
拼音:
['gong', 'ci', 'yi', 'bai', 'shou', 'qi', 'shi', 'yi']
日高殿裏有香煙,萬歲聲長動九天 。
['ri', 'gao', 'dian', 'li', 'you', 'xiang', 'yan', 'wan', 'sui', 'sheng', 'zhang', 'dong', 'jiu', 'tian']

妃子院中初降誕,內人爭乞洗兒錢 。
['fei', 'zi', 'yuan', 'zhong', 'chu', 'jiang', 'dan', 'nei', 'ren', 'zheng', 'qi', 'xi', 'er', 'qian']


简体:
宫词一百首 七十一
日高殿里有香烟,万岁声长动九天 。
妃子院中初降诞,内人争乞洗儿钱 。