当前位置: 首页 >> 王建 >> 宮詞一百首 六十九

宮詞一百首 六十九

宮詞一百首 六十九
作者: 王建
朝代:
宮詞一百首 六十九
拼音:
['gong', 'ci', 'yi', 'bai', 'shou', 'liu', 'shi', 'jiu']
宮人早起笑相呼,不識堦前掃地夫 。
['gong', 'ren', 'zao', 'qi', 'xiao', 'xiang', 'hu', 'bu', 'shi', 'jie', 'qian', 'sao', 'de', 'fu']

乞與金錢爭借問,外頭還似此間無 。
['qi', 'yu', 'jin', 'qian', 'zheng', 'jie', 'wen', 'wai', 'tou', 'hai', 'shi', 'ci', 'jian', 'wu']


简体:
宫词一百首 六十九
宫人早起笑相呼,不识堦前扫地夫 。
乞与金钱争借问,外头还似此间无 。