当前位置: 首页 >> 王建 >> 寄汴州令狐相公

寄汴州令狐相公

寄汴州令狐相公
作者: 王建
朝代:
寄汴州令狐相公
拼音:
['ji', 'bian', 'zhou', 'ling', 'hu', 'xiang', 'gong']
三軍江口擁雙旌,虎帳長開自教兵 。
['san', 'jun', 'jiang', 'kou', 'yong', 'shuang', 'jing', 'hu', 'zhang', 'zhang', 'kai', 'zi', 'jiao', 'bing']

機鏁惡徒狂寇盡,恩驅老將壯心生 。
['ji', 'suo', 'e', 'tu', 'kuang', 'kou', 'jin', 'en', 'qu', 'lao', 'jiang', 'zhuang', 'xin', 'sheng']

水門向晚茶商鬧,橋市通宵酒客行 。
['shui', 'men', 'xiang', 'wan', 'cha', 'shang', 'nao', 'qiao', 'shi', 'tong', 'xiao', 'jiu', 'ke', 'xing']

秋日梁王池閣好,新歌散入管絃聲 。
['qiu', 'ri', 'liang', 'wang', 'chi', 'ge', 'hao', 'xin', 'ge', 'san', 'ru', 'guan', 'xian', 'sheng']


简体:
寄汴州令狐相公
三军江口拥双旌,虎帐长开自教兵 。
机鏁恶徒狂寇尽,恩驱老将壮心生 。
水门向晚茶商闹,桥市通宵酒客行 。
秋日梁王池阁好,新歌散入管弦声 。