当前位置: 首页 >> 王建 >> 從軍後寄山中友人

從軍後寄山中友人

從軍後寄山中友人
作者: 王建
朝代:
從軍後寄山中友人
拼音:
['cong', 'jun', 'hou', 'ji', 'shan', 'zhong', 'you', 'ren']
愛仙無藥住溪貧,脫却山衣事漢臣 。
['ai', 'xian', 'wu', 'yao', 'zhu', 'xi', 'pin', 'tuo', 'que', 'shan', 'yi', 'shi', 'han', 'chen']

夜半聽雞梳白髮,天明走馬入紅塵 。
['ye', 'ban', 'ting', 'ji', 'shu', 'bai', 'fa', 'tian', 'ming', 'zou', 'ma', 'ru', 'hong', 'chen']

村童近去嫌腥食,野鶴高飛避俗人 。
['cun', 'tong', 'jin', 'qu', 'xian', 'xing', 'shi', 'ye', 'he', 'gao', 'fei', 'bi', 'su', 'ren']

勞動先生遠相示,別來弓箭不離身 。
['lao', 'dong', 'xian', 'sheng', 'yuan', 'xiang', 'shi', 'bie', 'lai', 'gong', 'jian', 'bu', 'li', 'shen']


简体:
从军后寄山中友人
爱仙无药住溪贫,脱却山衣事汉臣 。
夜半听鸡梳白发,天明走马入红尘 。
村童近去嫌腥食,野鹤高飞避俗人 。
劳动先生远相示,别来弓箭不离身 。