当前位置: 首页 >> 王建 >> 酬于汝錫曉雪見寄

酬于汝錫曉雪見寄

酬于汝錫曉雪見寄
作者: 王建
朝代:
酬于汝錫曉雪見寄
拼音:
['chou', 'yu', 'ru', 'xi', 'xiao', 'xue', 'jian', 'ji']
欲明天色白漫漫,打葉穿簾雪未乾 。
['yu', 'ming', 'tian', 'se', 'bai', 'man', 'man', 'da', 'ye', 'chuan', 'lian', 'xue', 'wei', 'qian']

薄落堦前人踏盡,差池樹裏鳥銜殘 。
['bao', 'luo', 'jie', 'qian', 'ren', 'ta', 'jin', 'cha', 'chi', 'shu', 'li', 'niao', 'xian', 'can']

旋銷迎暖沾牆少,斜舞遮春到地難 。
['xuan', 'xiao', 'ying', 'nuan', 'zhan', 'qiang', 'shao', 'xie', 'wu', 'zhe', 'chun', 'dao', 'de', 'nan']

勞動更裁新樣綺,紅燈一夜剪刀寒 。
['lao', 'dong', 'geng', 'cai', 'xin', 'yang', 'qi', 'hong', 'deng', 'yi', 'ye', 'jian', 'dao', 'han']


简体:
酬于汝锡晓雪见寄
欲明天色白漫漫,打叶穿帘雪未干 。
薄落堦前人踏尽,差池树里鸟衔残 。
旋销迎暖沾墙少,斜舞遮春到地难 。
劳动更裁新样绮,红灯一夜剪刀寒 。