当前位置: 首页 >> 不詳 >> 郊廟歌辭 五郊樂章 送神

郊廟歌辭 五郊樂章 送神

郊廟歌辭 五郊樂章 送神
作者: 不詳
朝代:
郊廟歌辭 五郊樂章 送神
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'wu', 'jiao', 'le', 'zhang', 'song', 'shen']
祀遵五禮,時屬三秋 。
['si', 'zun', 'wu', 'li', 'shi', 'shu', 'san', 'qiu']

人懷肅敬,靈降禎休 。
['ren', 'huai', 'su', 'jing', 'ling', 'jiang', 'zhen', 'xiu']

奠歆旨酒,薦享珍羞 。
['dian', 'xin', 'zhi', 'jiu', 'jian', 'xiang', 'zhen', 'xiu']

載張送樂,神其上遊 。
['zai', 'zhang', 'song', 'le', 'shen', 'qi', 'shang', 'you']


简体:
郊庙歌辞 五郊乐章 送神
祀遵五礼,时属三秋 。
人怀肃敬,灵降祯休 。
奠歆旨酒,荐享珍羞 。
载张送乐,神其上游 。