当前位置: 首页 >> 後主煜 >> 輓辭 一

輓辭 一

輓辭 一
作者: 後主煜
朝代:
輓辭 一
拼音:
['wan', 'ci', 'yi']
珠碎眼前珍,花凋世外春 。
['zhu', 'sui', 'yan', 'qian', 'zhen', 'hua', 'diao', 'shi', 'wai', 'chun']

未銷心裏恨,又失掌中身 。
['wei', 'xiao', 'xin', 'li', 'hen', 'you', 'shi', 'zhang', 'zhong', 'shen']

玉笥猶殘藥,香匳已染塵 。
['yu', 'si', 'you', 'can', 'yao', 'xiang', 'lian', 'yi', 'ran', 'chen']

前哀將後感,無淚可霑巾 。
['qian', 'ai', 'jiang', 'hou', 'gan', 'wu', 'lei', 'ke', 'zhan', 'jin']


简体:
挽辞 一
珠碎眼前珍,花凋世外春 。
未销心里恨,又失掌中身 。
玉笥犹残药,香奁已染尘 。
前哀将后感,无泪可霑巾 。