当前位置: 首页 >> 明皇帝 >> 送胡真師還西山

送胡真師還西山

送胡真師還西山
作者: 明皇帝
朝代:
送胡真師還西山
拼音:
['song', 'hu', 'zhen', 'shi', 'hai', 'xi', 'shan']
仙客厭人間,孤雲比性閒 。
['xian', 'ke', 'yan', 'ren', 'jian', 'gu', 'yun', 'bi', 'xing', 'xian']

話離情未已,煙水萬重山 。
['hua', 'li', 'qing', 'wei', 'yi', 'yan', 'shui', 'wan', 'zhong', 'shan']


简体:
送胡真师还西山
仙客厌人间,孤云比性闲 。
话离情未已,烟水万重山 。