当前位置: 首页 >> 太宗皇帝 >> 春日登陝州城樓俯眺原野迴丹碧綴煙霞密翠斑紅芳菲花柳即目川岫聊以命篇

春日登陝州城樓俯眺原野迴丹碧綴煙霞密翠斑紅芳菲花柳即目川岫聊以命篇

春日登陝州城樓俯眺原野迴丹碧綴煙霞密翠斑紅芳菲花柳即目川岫聊以命篇
作者: 太宗皇帝
朝代:
春日登陝州城樓俯眺原野迴丹碧綴煙霞密翠斑紅芳菲花柳即目川岫聊以命篇
拼音:
['chun', 'ri', 'deng', 'shan', 'zhou', 'cheng', 'lou', 'fu', 'tiao', 'yuan', 'ye', 'hui', 'dan', 'bi', 'zhui', 'yan', 'xia', 'mi', 'cui', 'ban', 'hong', 'fang', 'fei', 'hua', 'liu', 'ji', 'mu', 'chuan', 'xiu', 'liao', 'yi', 'ming', 'pian']
碧原開霧隰,綺嶺峻霞城 。
['bi', 'yuan', 'kai', 'wu', 'xi', 'qi', 'ling', 'jun', 'xia', 'cheng']

煙峰高下翠,日浪淺深明 。
['yan', 'feng', 'gao', 'xia', 'cui', 'ri', 'lang', 'qian', 'shen', 'ming']

斑紅粧橤樹,圓青壓溜荆 。
['ban', 'hong', 'zhuang', 'rui', 'shu', 'yuan', 'qing', 'ya', 'liu', 'jing']

迹巖勞傅想,窺野訪莘情 。
['ji', 'yan', 'lao', 'fu', 'xiang', 'kui', 'ye', 'fang', 'shen', 'qing']

巨川何以濟,舟楫佇時英 。
['ju', 'chuan', 'he', 'yi', 'ji', 'zhou', 'ji', 'zhu', 'shi', 'ying']


简体:
春日登陕州城楼俯眺原野回丹碧缀烟霞密翠斑红芳菲花柳即目川岫聊以命篇
碧原开雾隰,绮岭峻霞城 。
烟峰高下翠,日浪浅深明 。
斑红妆橤树,圆青压溜荆 。
迹岩劳傅想,窥野访莘情 。
巨川何以济,舟楫伫时英 。