当前位置: 首页 >> 張說 >> 㴩湖山寺

㴩湖山寺

㴩湖山寺
作者: 張說
朝代:
㴩湖山寺
拼音:
['yong', 'hu', 'shan', 'si']
空山寂歷道心生,虛谷迢遙野鳥聲 。
['kong', 'shan', 'ji', 'li', 'dao', 'xin', 'sheng', 'xu', 'gu', 'tiao', 'yao', 'ye', 'niao', 'sheng']

禪室從來塵外賞,香臺豈是世中情 。
['chan', 'shi', 'cong', 'lai', 'chen', 'wai', 'shang', 'xiang', 'tai', 'qi', 'shi', 'shi', 'zhong', 'qing']

雲間東嶺千尋出,樹裏南湖一片明 。
['yun', 'jian', 'dong', 'ling', 'qian', 'xun', 'chu', 'shu', 'li', 'nan', 'hu', 'yi', 'pian', 'ming']

若使巢由知此意,不將蘿薜易簪纓 。
['ruo', 'shi', 'chao', 'you', 'zhi', 'ci', 'yi', 'bu', 'jiang', 'luo', 'bi', 'yi', 'zan', 'ying']


简体:
㴩湖山寺
空山寂历道心生,虚谷迢遥野鸟声 。
禅室从来尘外赏,香台岂是世中情 。
云间东岭千寻出,树里南湖一片明 。
若使巢由知此意,不将萝薜易簪缨 。