当前位置: 首页 >> 張說 >> 和尹懋秋夜遊㴩湖

和尹懋秋夜遊㴩湖

和尹懋秋夜遊㴩湖
作者: 張說
朝代:
和尹懋秋夜遊㴩湖
拼音:
['he', 'yin', 'mao', 'qiu', 'ye', 'you', 'yong', 'hu']
坐嘯人事閑,佳遊野情發 。
['zuo', 'xiao', 'ren', 'shi', 'xian', 'jia', 'you', 'ye', 'qing', 'fa']

山門送落照,湖口昇微月 。
['shan', 'men', 'song', 'luo', 'zhao', 'hu', 'kou', 'sheng', 'wei', 'yue']

林尋猿狖居,水戲黿鼉穴 。
['lin', 'xun', 'yuan', 'you', 'ju', 'shui', 'xi', 'yuan', 'tuo', 'xue']

朔風吹飛雁,芳草亦云歇 。
['shuo', 'feng', 'chui', 'fei', 'yan', 'fang', 'cao', 'yi', 'yun', 'xie']


简体:
和尹懋秋夜游㴩湖
坐啸人事闲,佳游野情发 。
山门送落照,湖口升微月 。
林寻猿狖居,水戏鼋鼍穴 。
朔风吹飞雁,芳草亦云歇 。