当前位置: 首页 >> 陳子昂 >> 酬暉上人秋夜山亭有贈

酬暉上人秋夜山亭有贈

酬暉上人秋夜山亭有贈
作者: 陳子昂
朝代:
酬暉上人秋夜山亭有贈
拼音:
['chou', 'hui', 'shang', 'ren', 'qiu', 'ye', 'shan', 'ting', 'you', 'zeng']
皎皎白林秋,微微翠山靜 。
['jiao', 'jiao', 'bai', 'lin', 'qiu', 'wei', 'wei', 'cui', 'shan', 'jing']

禪居感物變,獨坐開軒屏 。
['chan', 'ju', 'gan', 'wu', 'bian', 'du', 'zuo', 'kai', 'xuan', 'ping']

風泉夜聲雜,月露宵光冷 。
['feng', 'quan', 'ye', 'sheng', 'za', 'yue', 'lu', 'xiao', 'guang', 'leng']

多謝忘機人,塵憂未能整 。
['duo', 'xie', 'wang', 'ji', 'ren', 'chen', 'you', 'wei', 'neng', 'zheng']


简体:
酬晖上人秋夜山亭有赠
皎皎白林秋,微微翠山静 。
禅居感物变,独坐开轩屏 。
风泉夜声杂,月露宵光冷 。
多谢忘机人,尘忧未能整 。